ICELAND

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

24 ต.ค. - 1 พ.ย. 63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ เจาะลึกตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ กระชับฉับไวทริปสั้น 1 อาทิตย์ ครบทุกไฮไลท์ตอนใต้ของเกาะ ล่าแสงเหนือทุกคืน เข้าถ้ำน้ำแข็ง นั่งรถบัสเข้าซากเครื่องบิน แช่บลูลากูนแบบพรีเมี่ยม

ค่าทริป:

89,900 บาท

New Icon.png
ทัวร์ไอซ์แลนด์ by Mitty Motto

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

ATV ตะลุยหาดทรายดำ 

30 ต.ค. - 8 พ.ย. 63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ต้นฤดูหนาว ล่าแสงเหนือ เจาะลึกตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ทริปสั้น 1 อาทิตย์ ไปครบทุกไฮไลท์ตอนใต้ของเกาะ ล่าแสงเหนือทุกคืน ขับ ATV Quad Bike ตะลุยหาดดำถึงซากเครื่องบิน เข้าถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุด แช่บลูลากูนแบบพรีเมี่ยม

ค่าทริป:

98,900 บาท

New Icon.png